Terug naar de website

Auteursrecht

Op de inhoud van deze Website rust auteursrecht. Het is niet toegestaan materiaal te reproduceren, te verspreiden, te verkopen, te wijzigen, of te publiceren, zonder de uitdrukkelijke toestemming van H. Schonewille en/of eventuele betrokkenen.Beperking aansprakelijkheid

  1. Door middel van deze Website willen wij u informatie aanbieden met betrekking tot H. Schonewille en haar activiteiten. Wij willen u erop attenderen dat u door deze Website te bezoeken en gebruik te maken van onze Website, u gebonden bent aan onze gebruiksvoorwaarden en ons Privacy Beleid. Lees deze informatie zorgvuldig. Indien u zich niet kunt confirmeren aan de gebruiksvoorwaarden en het Privacy Beleid, dient u deze site te verlaten. Indien u gebruik blijft maken van de Website, bent u desondanks toch gebonden aan de gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid.
  2. Mochten er zich links op deze Website bevinden welke toegang verlenen tot andere websites, bent u zich er dan van bewust dat deze websites niet onder onze controle vallen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze websites en de inhoud daarvan. H. Schonewille is derhalve nimmer aansprakelijk voor informatie gegeven op deze websites. Op deze websites kunnen andere gebruiksvoorwaarden rusten voor gebruik en toegang.
  3. Op deze Website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Enige geschillen voortvloeiend uit het gebruik van deze Website zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.Privacy Beleid

  1. Al uw gegevens die u doorgeeft via de Website en/of door e-mail behandelen wij conform ons Privacy Beleid welke hieronder wordt weergegeven. Dit Privacy Beleid beschrijft de informatie welke wij verzamelen door middel van onze internetdiensten via onze Website, hoe wij hier mee omgaan, en de wijze waarop deze informatie al dan niet openbaar gemaakt wordt.
  2. H. Schonewille heeft het alleenrecht op en is eigenaar van de informatie welke verzameld is of wordt op of via deze Website. Wij kunnen enige persoonlijke informatie van u opslaan of verwerken, indien deze door u verstrekt is. Persoonlijke informatie zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer die van u gevraagd worden in verband met een verzoek uwerzijds voor enige informatie of in het geval u uzelf opgeeft zal met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld worden. Wij geven geen persoonlijke gegevens door of verkopen deze niet aan derden. Echter, we kunnen deze informatie wel openbaar maken binnen onze eigen organisatie.